Авторизация
Меню
Категории

Календарь
 Март 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Четверг 15 марта 2012
Сообщение прочтено 326 раз

1. В начале был Закон, и Закон был с Богом, и Закон был Бог. 
2. Он был в начале у Бога.
3. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 
4. В Нем была Жизнь, и Жизнь была Свет человеков;
5. И Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. (Иоанна 1, 1-5)

7. Читать дальше


Это сообщение написано также в: ГОРОДСКОЙ ПАРТИЗАН (3 комментариев)
Сообщение прочтено 367 раз

1. З початку був Закон, і Закон був з Богом, і Закон був Бог.
2. Він був з початку у Бога.
3. Усе крізь Нього почало бути, і без Нього ніщо не почало бути, що почало бути.
4. У Ньому було Життя, і Життя було Світлом людей;
5. І Світло у темряві світить, і темрява не огорнула Його. (Івана 1, 1-5)

7. Читати далі


Это сообщение написано также в: ГОРОДСКОЙ ПАРТИЗАН (0 комментариев)
Комментарии (1)  
Суббота 9 июля 2011
Сообщение прочтено 340 раз

Сообщение прочтено 369 раз

Пятница 8 июля 2011
Сообщение прочтено 1139 раз

Комментарии (1)  
Сообщение прочтено 557 раз

Ми виходимо з тієї самоочевидної істини, що всі люди створені рівними й наділені їхнім Творцем певними невідчужуваними правами, до числа яких відносяться життя, свобода й прагнення до щастя. Для забезпечення цих прав людьми засновуються уряди, що черпають свої законні повноваження зі згоди керованих. У випадку, якщо яка-небудь форма уряду стає згубною для самих цих цілей, народ має право змінити або скасувати її та заснувати новий уряд, заснований на таких принципах і формах організації влади, які, як йому представляється, найкращим чином забезпечать людям безпеку та щастя. Декларація незалежності США.

Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье. Декларация независимости США.

 
Кайл КессидиВооруженная АмерикаПортреты владельцев оружия у себя дома

Народный Трибунал
Международный билль о правах человека
Конституанта – Конституционная Ассамблея – Учредительное Собрание


Комментарии (1)  
Четверг 7 июля 2011
Сообщение прочтено 8248 раз

КОНСТИТУАНТА – от фр. assemblee constituante – учредительное собрание, pouvoir constituant – учредительная власть. |укр.|

В разных странах Конституанта имеет разные названия – собственно учредительное собрание, национальное, народное, конституционное собрание, конституционная ассамблея, конституционный конгресс (конвент, сойм), конституционная скупщина и т.п.

КОНСТИТУАНТА – всенародний высший коллегиальный временный представительский орган, специально образуемый для разработки и принятия конституции государства.
...
Читать


Это сообщение написано также в: ГОРОДСКОЙ ПАРТИЗАН (0 комментариев)
Комментарии (68)  
Сообщение прочтено 726 раз

КОНСТИТУАНТА – від фр. assemblee constituantt – установчі збори, pouvoir constituant – установча влада. |рус.|

У різних країнах Конституанта має різні назви – власне установчі збори, національні, народні, конституційні збори, конституційна асамблея, конституційний конгрес (конвент, сойм) конституційна скупщина тощо.

КОНСТИТУАНТА – всенародний вищий колегіальний тимчасовий представницький орган, спеціально утворюваний для розробки і прийняття конституції держави.
...
Читать


Это сообщение написано также в: ГОРОДСКОЙ ПАРТИЗАН (0 комментариев)
Комментарии (2)  
Суббота 23 января 2010
Сообщение прочтено 1568 раз
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
 
Французький народ, переконаний, що забуття природних прав людини і зневага до них є єдиною причиною нещасть світу, прийняв рішення викласти в урочистій декларації ці священні та невід’ємні права для усіх, щоб усі громадяни маючи можливість постійно порівнювати дії уряду з метою будь-якого соціального інституту, ніколи не дозволяли пригноблювати себе і принижувати свою гідність тиранією, щоби люди завжди мали основу своєї свободи і щастя, судді – правила виконання своїх обов’язків, законодавець – мету свого призначення. Отже, він проголошує, у присутності Верховної Істоти, наступну декларацію прав і свобод. |рус.|

Стаття перша. Метою суспільства є загальне щастя. Уряд встановлений, щоб забезпечити людині користування її природними і невід'ємними правами.

Стаття 2. Ці права є рівність, свобода, безпека, власність.

Стаття 3. Всі люди рівні за природою і за законом.

Стаття 4. Закон є вільне та урочисте вираження загальної волі, він однаковий для усіх, і коли захищає і коли карає, він може утверджувати лише те, що є справедливим та корисним для суспільства і не може захищати те, що є шкідливим.

Стаття 5. Усі громадяни безпосередньо мають право на державну службу. Вільні люди не знають інших підстав мати перевагу на виборах, ніж чесноти і таланти.

Стаття 6. Свобода – це властива людині сила робити усе, що не порушує прав інших: її основа – природа, її мета – справедливість, її забезпечення – закон, моральна межа свободи у цьому правилі: Не роби іншому того, чого не хочеш, щоб зробили тобі.

Стаття 7. Право виражати свої думки і погляди, як у пресі, так і у будь-який інший спосіб, право на мирні зібрання, свободу віросповідання, не можуть бути заборонені. Необхідність проголошення цих прав означає наявність або загрозу деспотизму.

Стаття 8. Безпека - це захист суспільством кожного зі своїх
Читать


Четверг 21 января 2010
Сообщение прочтено 897 раз

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Народ французский, убежденный в том, что забвение естественных прав человека и пренебрежение к ним – единственные причины бедствий человечества, принял решение изложить в торжественной декларации эти права, священные и неотъемлемые, дабы все граждане, имея возможность постоянно сравнивать действия правительства с целями всякого общественного учреждения, никогда не допускали угнетать и унижать себя тиранией. Дабы народ всегда имел перед глазами основы своей свободы и своего счастья, должностные лица – правила выполнения своих обязанностей, законодатель – предмет своего назначения. Вследствие этого он провозглашает перед лицом верховного существа следующую декларацию прав человека и гражданина. |укр.|

1. Целью общества является общее счастье. Правительство установлено, чтобы обеспечить человеку пользование его естественными и неотъемлемыми правами.

2. Эти права суть: равенство, свобода, безопасность, собственность.

3. Все люди равны по природе и перед законом.

4. Закон есть свободное и торжественное выражение общей воли; он один и тот же для всех как в том случае, когда оказывает покровительство, так и в том случае, когда карает; он может предписывать лишь то, что справедливо и полезно обществу; он может воспрещать лишь то, что приносит обществу вред.

5. Все граждане на равных правах имеют доступ к общественным должностям. Свободные народы не знают иных оснований для предпочтения при избрании, кроме добродетелей и способностей.

6. Свобода есть присущая человеку возможность делать все, что не причиняет ущерба правам другого; ее основу составляет природа,  а ее правило – справедливость; обеспечение свободы есть закон. Нравственную границу свободы составляет следующее правило: "Не причиняй другому того, что нежелательно тебе самому от других".

7. Право выражать свои мысли и свои мнения, как посредством печати, так и любым иным способом, право собираться вместе, соблюдая спокойствие, исвободное отправление религиозных обрядов не могут быть воспрещены. Необходимость провозглашения этих прав предполагает наличие деспотизма или живое воспоминание о нем.

8. Безопасность состоит в покровительстве, оказываемом обществом каждому из своих членов в целях сохранения его личности, его прав и его собственности.

9. Закон должен охранять общественную и индивидуальную свободу против угнетения со стороны правящих.


Читать


123Вперед | Указать страницу